Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym na terenie całego Kraju. Reprezentacja Klienta obejmuje występowanie w toczącym się postępowaniu karnym w charakterze obrońcy podejrzanego i oskarżonego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, na wszystkich jego etapach, w tym także po zakończeniu postępowania (kasacja, wznowienie postępowania, Europejski Nakaz Aresztowania, wyrok łączny, odszkodowanie za niesłuszne tymczasowego aresztowanie i skazanie).

Pomoc prawna świadczona jest również na wszystkich etapach postępowania wykonawczego prowadzonego na skutek zakończenia procesu karnego prawomocnym wyrokiem skazującym (wstrzymanie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, zatarcie skazania).

Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie licznych postępowań karnych, w tym procesów sądowych, pozwala zapewnić Klientom ochronę prawną na najwyższym poziomie. Należyta reprezentacja w sprawach karnych jest bowiem podstawą do zapewnienia Klientom rzetelnego i sprawiedliwego procesu karnego z poszanowaniem ich praw i uprawnień procesowych, w tym w szczególności konstytucyjnego prawa do obrony.

Skontaktuj się

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Maciej Kuczaj – Kancelaria Adwokacka, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.