Obsługa prawna przedsiębiorców jest jednym z podstawowych obszarów działania Kancelarii, w ramach której świadczone są usługi na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców indywidualnych, jak i korporacyjnych.

Kancelaria świadczy usługi na podstawie umów zawartych z Klientami na czas określony lub nieokreślony, także w systemie doraźnym w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

Kancelaria w ramach prowadzonych usług proponuje kontakt osobisty, jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Przedsiębiorcy objęci stałą obsługą prawną otrzymują raporty na temat stanu wszystkich zleconych Kancelarii spraw, stopnia ich zaawansowania wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności.

Do typowych usług prawniczych wykonywanych na zlecenie podmiotów gospodarczych w ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej, należą:

 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,

 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,

 • bieżące doradztwo prawne,

 • porady prawne online – za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych internetowych kanałów komunikacji,

 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,

 • opiniowanie umów handlowych i uczestnictwo w negocjacjach z partnerami i kooperantami Klienta,

 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,

 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,

 • sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym,

 • negocjacje z partnerami handlowymi,

 • pomoc prawną w uzyskaniu koncesji licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej,

 • prowadzenie spraw pracowniczych,

 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,

 • windykacja należności i postępowania egzekucyjne prowadzone we współpracy z komornikami,

 • reprezentowanie Klienta przed sądami (przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości), organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,

 • windykacja należności i postępowania egzekucyjne prowadzone we współpracy z komornikami.

W zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria świadczy również pomoc prawną w wyspecjalizowanych dziedzinach:

Obsługa korporacyjna

 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów związanych z bieżącą działalnością spółek, takich jak regulaminy, akty prawa wewnętrznego, projekty uchwał organów spółek, porozumień, itp.

 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek, aktów założycielskich,

 • doradztwo prawne w zakresie zmian dokonywanych w strukturze własnościowej,

 • sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami,

 • przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z wpisami dokonywanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych, a także przygotowywanie ich od strony prawnej,

 • doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania dobrych praktyk dla zarządów i rad nadzorczych.

Zakładanie spółek prawa handlowego

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej dla działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski, a także w przedmiocie zakładania przedstawicielstw i oddziałów istniejących przedsiębiorstw,

 • świadczenie pomocy prawnej przy zakładaniu fundacji i stowarzyszeń,

 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji nowych podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • przeprowadzanie czynności rejestracyjnych w imieniu Klienta,

 • zastępowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych.

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, a także przed organami władzy publicznej i innymi instytucjami,

 • prowadzenie spraw karnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

 • podejmowanie czynności z zakresu windykacji należności i nadzór nad postępowaniami komorniczymi.

Ochrona w zakresie prawa własności intelektualnej

 • doradztwo prawne w zakresie ochrony praw autorskich i prawa własności przemysłowej,

 • reprezentacja Klientów przed Urzędem Patentowym,

 • reprezentacja w sporach o naruszenie dóbr osobistych na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Skontaktuj się

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Maciej Kuczaj – Kancelaria Adwokacka, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.